Visie

Wij stellen ons tot doel laagdrempelig goede zorg te verlenen in een patiëntvriendelijke omgeving waarbij we streven naar open communicatie, transparante uniforme werkwijze, korte wachttijden, waar nodig directe toegankelijkheid, verantwoord inzetten van schaarse zorgmiddelen, reductie van bureaucratie en het onderhouden van goede contacten met diverse zorgaanbieders.

Om kwaliteit te garanderen houden wij ons aan de richtlijnen van de beroepsgroep . Wij hanteren de richtlijnen van de NHG ( Nederlands huisartsengenootschap) en de LHV ( landelijk huisartsenvereniging). Onze praktijk is NHG geaccrediteerd.

Wij vinden dat zorg die in de eerste lijn plaats kan vinden niet onnodig naar de tweede lijn wordt verwezen.

Naast de verantwoordelijkheid van de hulpverlener zijn wij van mening dat patiënten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid.

Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk continuïteit in de contacten met de hulpverlener bestaat.  Vanuit die visie kan beter beoordeeld worden of er sprake is van ziekte of klachten , waarbij wij de beleving van de patiënt  in de context van zijn leefomgeving als uitgangspunt nemen.

Vanzelfsprekend hoort hierbij een wederzijds respectvolle benadering , waarbij er ruimte mag bestaan voor verschil van inzicht

Wij hebben geen principiële  bezwaren tegen euthanasie binnen het wettelijk kader, wel vinden we dat in voorkomende situaties er een band moet zijn met de patiënt.

Middels onderling overleg denken we  tot een meer optimale samenwerking te kunnen komen. We streven naar betere kwaliteit middels gezamenlijk nascholing en toetsing. We stimuleren en ondersteunen elkaar tot het ontwikkelen van goed kwaliteitsbeleid.

Door het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen proberen we een bijdrage te leveren aan het in stand houden van voldoende gekwalificeerde medewerkers in de gezondheidszorg.